Impressum

Hans de W.

hans@het-hooghouden.com

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van mijn website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Aan deze website kunnen dus geen rechten worden ontleend. Ik ben in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Aansprakelijkheid voor links

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor ik op geen enkele wijze verantwoordelijk ben. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat ik de daar te verkrijgen informatie onderschrijf, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrechten

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Het gebruik van mijn website is zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op mijn website persoonlijke gegevens zoals naam of emailadres (contactformulier) worden gevraagd, vindt dit op vrijwillige basis plaats. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven. Hierbij wijs ik erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per email) veiligheidsrisico´s met zich meebrengen kan. Een feilloze bescherming van gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk. Ik behoud uitdrukkelijk het recht voor om in het geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van spam, juridische stappen te ondernemen.